OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC KUPUJĄCYCH

ADMINISTRATOR

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest spółka Agro Borków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Borków Stary (adres siedziby: Borków Stary 44a, 62-817 Żelazków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333132.

Kontakt

adres e-mail: sklep@kaliexpress.pl

adres pocztowy: 62-817 Żelazków, Borków Stary 44a

Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe uzyskano w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy. Dane te pozyskujemy wyłącznie od osób zainteresowanych ofertą Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.kaliexpress.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też konieczne aby zrealizować złożone zamówienie.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji praw i obowiązków związanych z zawartą umową oraz w związku z wypełnieniem obowiązków publicznoprawnych, w tym w szczególności obowiązkiem dokumentowania transakcji (np. wystawianie faktur VAT, prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencji VAT). Dane osobowe są konieczne dla obsługi zamówienia, rozpatrywania reklamacji, obsługi prawnej, podatkowej i księgowej, przeprowadzania bieżących prac administracyjnych i konserwacyjnych na stronie sklepu.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie poprzez przesłanie informacji o tym na adresy wskazane w polu „Kontakt”, jednakże wycofanie zgody uniemożliwi składania zamówień w przyszłości.

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?

Administrator wymaga podania danych osobowych, jakie są niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak jeśli nie zostaną podane wymagane dane osobowe, to Administrator nie będzie mógł wykonywać praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.

Uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych; zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzenie prawidłowość tych danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale kontrahent nie będzie chciał, aby zostały usunięte; gdy dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej z kontrahentem oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Każdy, czyje dane osobowe są przetwarzane ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła osoba, której dane dotyczą,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Udostępnianie danych

Dane osobowe udostępniane są upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, w tym księgowym, profesjonalnym dostawcom i podwykonawcom. Dane osobowe przekazywane są także innym podmiotom, jeśli zobowiązują do tego przepisy prawa (np. ZUS, Urzędy Skarbowe, organy ścigania).

Okres przechowywania danych

Dane osobowe, które przetwarzane są do jakichkolwiek celów, nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tych celów.

Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem umowy przechowane są przez czas realizacji umowy, a także – po wykonaniu umowy – przez czas niezbędny na dochodzenia roszczeń lub obronę przed zgłoszonymi roszczeniami.

Ponadto dokumentacja archiwizowana jest przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa.

Przekazywanie dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przetwarzanie danych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Administrator nie planuje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). W przypadku jednak wdrożenia takich procesów, nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać sytuację osoby, której dane dotyczą.

Śledź nas na Facebooku