Regulamin sklepu internetowego

 1. Informacje o sklepie
  1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy pod adresem  www.kaliexpress.pl (w dalszej części jako „Strona”) jest spółka „Agro Borków” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Borków Stary (adres siedziby: Borków Stary 44a, 62-817 Żelazków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333132.
  2. Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez formularz zamieszczony na Stronie, poprzez adres e-mail: sklep@kaliexpress.pl lub pod numerem telefonu +48 507-507-620
  3. Sklep działa w formule 24 h, przy czym kontakt telefoniczny możliwy jest w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00
  4. Pracownicy Sklepu odpowiedzi na wszelkie kwestie związane z działalnością Sklepu, w tym z zamówieniami starają się udzielać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.  
 2. Sprzedaż
  1. Sprzedaż i dostawa produktów oferowanych na Stronie Sklepu realizowana jest wyłącznie na wybranym obszarze powiatu kaliskiego (województwo wielkopolskie).
  2. Ceny podane na Stronie są cenami brutto i zawierają wszelkie należne podatki i opłaty. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, których wysokość określana jest odrębnie, a w określonych przypadkach w szczególności złożenia zamówienia powyżej określonej kwoty lub specjalnej akcji promocyjnej w tym zakresie – koszty przesyłki nie są doliczane do kwoty zamówienia.
  3. Towary oferowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a prezentowane są wyłącznie jako zaproszenie do złożenia oferty zakupu.
  4. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest przyjęcie oferty Kupującego przez Sklep, którym jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przesłane na adres mailowy Kupującego wskazany przy składaniu zamówienia.
  5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT.
  6. W przypadku woli Kupującego otrzymania faktury VAT, Kupujący jest zobowiązany do zaznaczenia tej okoliczności przed ukończeniem składania zamówienia. Jeżeli Kupujący chce, aby na fakturze znalazł się numer NIP prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, podanie numeru NIP jest obligatoryjne przed ukończeniem składania zamówienia.
  7. Faktury dostarczane są w wersji elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail podany przez Kupującego. Pobranie faktury może także nastąpić z poziomu konta w Sklepie, założonego przez Kupującego na potrzeby składania zamówień.
 3. Składanie i realizacja zamówień
  1. Zamówienia realizowane przez Sklep odbywają się poprzez formularz na stronie w formie Koszyka.
  2. Do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest podanie przez Kupującego co najmniej takich danych jak imię i nazwisko lub firma pod jaką Kupujący prowadzi działalność, adres dostarczenia zamówienia, adres e-mail i numer telefonu.
  3. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży, do zawarcia której dojdzie w chwili gdy złożoną ofertę Sklep przyjął bez zastrzeżeń.
  4. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres e-mail informacji o przyjęciu zamówienia i przystąpieniu do jego realizacji.
  5. Kupujący ma w każdym czasie, nie dłuższym jednak niż  2 lata od końca roku, w którym złożono zamówienie, dostęp do historii swoich zamówień w formie elektronicznej utrwalonej w koncie w Sklepie. 
  6. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia, nie dłuższym niż 21 dni od daty zawarcia umowy, chyba że przy danym towarze wyraźnie wskazano na dłuższy termin realizacji takiego zamówienia. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas od momentu jego przyjęcia przez Sklep do momentu wysłania przesyłki do Kupującego. Czas realizacji każdorazowo powiększany jest o czas dostarczenia zamówienia.
  7. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w punkcie powyżej, Kupujący jest uprawniony do wyznaczenia odpowiedniego dodatkowego terminu, a po jego bezskutecznym upływie, jest uprawniony do odstąpienia od umowy. 
  8. W przypadku zamówienia składającego się z kilku części składowych do decyzji Kupującego należy czy żądać będzie częściowego zrealizowania zamówienia czy też odstępuje od niego w całości.
  9. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie zrealizować potwierdzonego zamówienia z uwagi na brak dostępu do zamówienia towaru, winien o tym niezwłocznie poinformować Kupującego.
  10. W przypadku takiej potrzeby Sklep może kontaktować się z Kupującym celem ewentualnej modyfikacji bądź usprawnienia realizacji zamówienia.
  11. Czas dostarczenia przesyłki przez poszczególnych operatorów, w tym przez prowadzącego sklep, wskazany jest na Stronie.
  12. O wysłaniu zamówienia Sklep poinformuje Kupującego podając przy tym numer przesyłki lub listu przewozowego.
  13. Kupujący winien zadbać o podanie prawidłowego adresu doręczenia przesyłki. W przypadku podania błędnego adresu, koszty ponownej przesyłki ponosi Kupujący.
 4. Zapłata za zamówienia
  1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana cennika nie dotyczy zamówień potwierdzonych przed jej wprowadzeniem.
  2. Sklep umożliwia zapłatę za zamówień za pośrednictwem przelewu elektronicznego – Kupujący zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności, gdzie po zalogowaniu się na stronę internetową swojego banku będzie mógł dokonać zapłaty za zamówienie.
  3. W przypadku zapłaty kwoty niższej niż wartość zamówienia z kosztami przesyłki, Kupujący zostanie wezwany do dopłaty różnicy. W przypadku nadpłaty, Sklep skontaktuje się z Kupującym celem uzyskania numeru rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty.
 5. Umowy zawierane na odległości
  1. W przypadku Kupujących będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego (osobą fizyczną składającą zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia zamówienia Konsumentowi lub osobie trzeciej przez Konsumenta wskazanej.
  2. Odstąpienie następuje poprzez oświadczeń na adres Sklepu, bądź w formie elektronicznej bądź pisemnej na adres siedziby Spółki wskazanej w części I regulaminu. W treści odstąpienia winno się wskazać numer zamówienia, którego odstąpienie dotyczy.
  3. Sklep oferuje wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednakże skorzystanie z niego jest fakultatywne.
  4. W przypadku skutecznego odstąpienia Sklep zwróci Konsumentowi cenę sprzedaży wraz z poniesionymi przez Konsumenta kosztami przesyłki, przy czym zwrot kosztów przesyłki obejmuje zwrot kosztów najtańszej przesyłki oferowanej przez Sklep w dacie potwierdzenia zamówienia, niezależnie od rodzaju przesyłki wybranej przez Konsumenta.
  5. Zwrot ceny sprzedaży i kosztów przesyłki nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego konsument dokonał zapłaty za zamówienie, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy Konsument wskaże inny rachunek bankowy do zwrotu. Koszty transakcji związanej ze zwrotem ceny i kosztów ponosi Sklep.
  6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem ceny i kosztów do czasu otrzymania zwrotu zamówienia lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.    
  7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszty odesłania rzeczy ponosi Konsument.
  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę, utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli;
   8. w której konsument zażądał aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze publicznej aukcji;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Rękojmia i gwarancje
  1. Sklep zobowiązany jest dostarczyć towary pozbawione wad fizycznych i prawnych. W przypadku stwierdzenia wady Kupujący będący Konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego ma prawo żądać wymiany towaru na wolny od wad, usunięcia wady, obniżenia ceny, a w przypadku gdy wada jest istotna Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
  2. Odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi wygasa po upływie 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi. 
  3. Reklamacja winna zostać złożona na adres e-mail: sklep@kaliexpress.pl bądź pisemnie na adres Sklepu.
  4. Niektóre towary prezentowane na stronie Sklepu mogą posiadać gwarancje producenta. W przypadku wystąpienia wady reklamowany towar należy odesłać na adres wskazany w kacie gwarancyjnej.
  5. Przy sprzedaży na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona w całości.
 7. Reklamacje odnośnie opakowania i przesyłki
  1. Sklep dokłada starań i gwarantuje, iż w momencie wysłania zamówienia towar będzie należycie spakowany i zabezpieczony. W przypadku gdy przesyłka będzie nosiła widoczne uszkodzenia (zamoczenia, przerwania, dziury, itp.), Kupujący winien zażądać od operatora przesyłki spisania protokołu szkody i odmówić przyjęcia przesyłki.
  2. W przypadku braku widocznych uszkodzeń przesyłki, a stwierdzeniu uszkodzenia jej zawartości już po odbiorze przesyłki, Kupujący winien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.
  3. W przypadku innych problemów związanych z dostarczeniem przesyłki, Kupujący proszony jest o niezwłoczne poinformowanie o tym Sklepu, który w uzgodnieniu z Kupującym podejmie dalsze działania związane z realizacją zamówienia.
  4. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 7 dni od momentu zgłoszenia jej przez Klienta
 8. Ochrona danych osobowych
  Kwestie związane z ochroną danych osobowych uregulowano w odrębnym dokumencie pod linkiem: https://kaliexpress.pl/content/2-obowiazek-informacyjny-wobec-kupujacych
 9. Usługi świadczone drogą elektroniczną
  1. Niniejszy regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Niniejszy regulamin udostępniony jest Kupującemu nieodpłatnie i w każdym czasie na Stronie Sklepu.
  3. Sklep świadczy usługi elektroniczne polegającego na zawieraniu umów sprzedaży on-line towarów znajdujących się na Stronie oraz w zakresie subskrypcji, przy czym zapisanie się na listę odbiorców jest dobrowolne i w każdym czasie może zostać wycofane.
  4. Aby móc skorzystać z usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie dostępu do Internetu, posługiwanie się przeglądarką umożliwiających wyświetlanie dokumentów hipertekstowych (html) oraz posiadanie adresu e-mail.
  5. Dostarczanie przez Sklep treści o charakterze bezprawnym jest niedozwolone.
  6. Kupujący i subskrybenci mogą składać reklamacje związane ze świadczonymi drogą elektroniczną usługami. Reklamacja może zostać wysłana pocztą tradycyjną lub wysłana na adres e-mail: sklep@kaliexpress.pl W treści reklamacji należy wskazać jej uzasadnienie. Sklep zapewnia, że reklamacje będzie rozpoznawał niezwłocznie, a o jej wyniku kupujący lub subskrybent zostanie powiadomiony na piśmie lub poprzez e-mail.
  7. Sklep oświadcza, iż posługuje się tzw. plikami Cookiem, pozwalającymi na identyfikację Kupującego przy ponownym łączeniu się ze Stroną Sklepu. Pliki te wykorzystywane są dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu, dostosowywanie tych zasobów do oczekiwań i upodobań Kupującego, w celu monitorowania ruchu na stronie Sklepu.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin oraz umowy zawierane za pośrednictwem Strony podlegają prawu polskiemu.
  2. Sklep dołoży wszelkich starań aby ewentualne spory rozwiązywać polubownie. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory będą rozpatrywane przez właściwy Sąd powszechny.
  3. Wszelkie materiały na Stronie Sklepu stanowią jego własność i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej zgody Sklepu, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
  4. Sklep uprawniony jest do zmiany regulaminu. Zmiany dotyczyć będą zamówień złożonych po ich wprowadzeniu.
  5. Od dnia 1 stycznia 2021 r. zapisy niniejszego Regulaminu odnoszące się do prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta znajdą zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

Śledź nas na Facebooku